Criteriile dup? care ne ghid?m când adopt?m o organiza?ie pe Galantom sunt:

1. Este o organiza?ie non-guvernamental? (asocia?ie, funda?ie), f?r? scop lucrativ, înregistrat? legal în România ?i acreditat? pentru acordarea serviciilor în proiectele pe care le desf??oar? (unde acreditarea este necesar?).

2. Este o organiza?ie care desf??oar? proiecte cu impact social în România, iar proiectele implementate s? aiba un impact social cuantificabil.

3. Nu implementeaz?, nu sus?ine ?i nu promoveaz? evenimente ?i proiecte de propagand? religioas? sau politic?, ori care incit? la discriminare de orice fel sau la ur?.

4. Este o organiza?ie credibil? care comunic? transparent cu publicurile sale. Are un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparent? a activit??ilor (ex. site web, raport anual , raport de audit etc.).

5. ?i-a îndeplinit toate obliga?iile de plata a contribu?iilor la asigur?rile sociale ?i nu are datorii fiscale.

6. Nu este în stare sau în proces de dizolvare ori lichidare, sau cu activitatea suspendat?, nu este plasat? sub administrare judiciar?, nu a ajuns la un compromis cu creditorii, nu ?i-a întrerupt activitatea, nu face obiectul vreunei proceduri în leg?tur? cu acestea ?i nu se afl? într-o situa?ie asem?n?toare în cadrul unei proceduri similare prev?zut? de legile ?i normele legale în vigoare în România.

7. Nu a f?cut obiectul vreunei hot?râri judec?tore?ti care are autoritate de lucru judecat pentru fraud?, corup?ie, aderare la un grup infrac?ional sau orice alt? activitate ilicit? care prejudiciaz? interesele financiare ?i nu numai ale Comunit??ilor.

8. Nu a avut alte abateri grave în implementarea unor proiecte anterioare.

9. Reprezentan?ii sau angaja?ii organiza?iei nu sus?in scopuri politice, nu sunt sau nu au fost condamna?i ori au executat pedepse pentru fapte privind conduita profesional?, fraud?, corup?ie sau orice alte activit??i ilicite legate de finan??ri din surse publice, private sau individuale.

Comments

  1. Pingback: Cum functioneaza Galantom? – Galantom Help

  2. Pingback: Care sunt pasii de urmat pentru a deveni organizatie beneficiara pe Galantom? – Galantom Help Organizatii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.